HOME / 고객지원 / FAQ
제목[게임관련] 레벨업 달성 시 무료로 주는 아이템은 어떻게 받을 수 있나요?
등록일2018.01.11 12:46

 

1. 키보드 "J"  누르면 "에리어 컨퀘스트" 창이 뜹니다.

2. "업적  > 위업"  항목을 클릭하세요.

3. "보상받기" 버튼을 클릭하세요.

 

레벨 업 달성 시 무료로 지급되는 아이템을 안내해 드립니다.

-------------------------------------------------------

레벨     아이템

-------------------------------------------------------

100         검은날개

110         [E-1]무기+12

120         [E-1]방어구 세트 상자

130         [E-1.5]무기+7

135         [E-1.5]방어구+7 셔츠, 벨트

140         [E-1.5]방어구+7 프로텍터, 장갑

145         [E-1.5]방어구+7 부츠, 헬멧

150         [E-1.5]방어구+7 바지, 갑옷

151         [E-2]무기

152         [E-2]방어구 셔츠, 벨트, 프로텍터, 장갑

153         [E-2]방어구 부츠, 헬멧, 바지, 갑옷

154         [E-2.5]무기

155         [E-2.5]방어구 셔츠,수호의 결정체 2레벨(4),각성첨가제(4)

156         [E-2.5]방어구 셔츠,수호의 결정체 2레벨(4),각성첨가제(4)

157         [E-2.5]방어구 벨트

158         [E-2.5]방어구 프로텍터

159         [E-2.5]방어구 장갑

160         [E-2.5]방어구 부츠

161         [E-2.5]방어구 헬멧

162         [E-2.5]방어구 바지

163         [E-2.5]방어구 갑옷

164         [E-2.5]무기

165         [E-2.5]셔츠

166         [E-2.5]방어구 벨트

167         [E-2.5]방어구 프로텍터

168         [E-2.5]방어구 장갑

169         [E-2.5]방어구 부츠

170         [E-2.5]방어구 헬멧

171         [E-2.5]방어구 바지

172         [E-2.5]방어구 갑옷

173         [E-2.5]무기

174         [E-2.5]방어구 셔츠

175         [E-2.5]방어구 벨트

176         [E-2.5]방어구 프로텍터

177         [E-2.5]방어구 장갑

178         [E-2.5]방어구 부츠

179         [E-2.5]방어구 헬멧

180         [E-2.5]방어구 바지

181         [E-2.5]방어구 갑옷

182         [E-2.5]무기

183         수호신&파괴신 상자(1)

184         수호신&파괴신 상자(2)

 

이 FAQ에 대한 키워드  |  레벨, 무료, AC
아직 원하시는 답변을 찾지 못하셨나요? 문의하기